ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתח

ב"ה, ד' ב' סיון, ה'תש"ז

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' התמים מהורש"מ

שי'

שלום וברכה!

בשמחה נודעתי, ע"י הרה"ח הוו"ח וכו' מוהרב"צ שי' אשר נתייסד במחנם ביה"ס לנערות "בית שרה". ותיכף הודעתי עד"ז לברוקלין ג"כ. ומשם יקבלו ג"כ תכנית למודים וספרי לימוד. ובודאי גם עד אז יסדרו את סדר הלמודים באופן הנאות.

גם אם,מהטעמים שביאר לי הררב"צ; אין כבו' עומד באופן רשמי בראש ביה"ס הנ"ל לע"ע, אבל הוא רק הוא, בתור שלוח מכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א במחנו, האחראי בעד הנהגת מוסד זה וכפי רצון מייסד ה"מרכז לעניני חינוך" הוא כ"ק מו"ח אד"ש. ובטח ישתדלו בהגדלת מספר התלמידות וכו', ויודיעו מפרטי הענינים בהצלחה.

לקראת חה"ש הבע"ל אברכו בחגיגת היו"ט בששון וקבלת התורה בפנימיות וכט"ס,

מ. שניאורסאהן

מטובו לפ"ש הוו"ח אי"א וכו' מוהר"ל שי' מוצקין בברכת החג.

מוסג"פ שיחת לג בעומר (אינה מוגהת). ומטובו לשלחה לפאקינג ובטח ימצא הזדמנות טובה. ות"ח.

ז'תתח

נדפסה בקוןנ' "צדי"ק למלך" ה ע' 67, מכתי"ק על נייר המכתבים של המלון בפריז.

מהורש"מ שי': קלמנסון. אגרות נוספות אליו- לעילחז'תתה, ובהנסמן בהערות שם.

מוהרב"צ: שמטוב, שנסע, יחד עם הרי"ל מוצקין הנזכר לקמן, לפרג בשליחות המל"ח ראה תולדות חב"ד ברוסיה הסובייטית ע' תה.

האחראי בעד הנהגת המסוד: ראה לעילח"ב אגרת רצ.