ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתט

ב"ה, א', י"ג סיון, ה'תש"ז

פאריז.

כבוד הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהור"נ שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו:

ת"ח על אישור קבלת חבילה אחת של כתבי דא"ח ושתי חבילות של סידורים (מלבד הנשלח ע"י הרר"ב שי' גאראדעצקי). אף כי פלא הדבר בעיני, באשר במשך העת שלחנו להם הרבה יותר, ישר על שם המחנה שלהם או ע"ש אנשי צבא ופראג.

מה שכותב ששלחו להמל"ח כמה מכ' - הרי ע"ע לא נתקבל אף מכ' אחד מהם.

בנוגע לשילוח ספרים בעתיד - הנה בבואי לארצה"ב אשתדל לסדר הדבר כפי האפשריות, אבל אחד העיקרים חסר במכ' כת"ר, כי אינו מודיע באיזה אופן צ"ל המשלוח ועל איזה כתובת, בכדי שיתקבל בשלימות בהוצאות הכי קטנות ובהקדם.

בדעתי לנסוע צלחה לנ.י. סוף שבוע זה או אמצע שבוע הבע"ל. כמובן, חפצי לברר ולסדר הענינים שנמסרו לחלק עבודתי, עד כמה שתלוי בי, עוד קודם נסעי. ואחד הענינים האלו הוא ענין הנפנה (אף, שכמובן, השתתפותי בזה הוא באופן שלא יודע בחוץ, כיון שטאסז לגסז).

למרות ששאלתי וחקו"ד להנעשה בזה במחנם ובמחנות אנ"ש אשר השפעתו

עליהם, איני יודע דבר ברור: אם יש יחידים או ועד המתעסק בזה בקביעות, אם הוא בדרך נפנה חדשי, האם נודע להם שהמצב דחוק וכו' וכו'.

אמרתי פה בהתועדות עם אנ"ש והתמימים, דהנה ההתקשרות צ"ל בכל הכחות שאפשר. והנה, לכל לראש, אצל חסידי חב"ד כשמו כן הוא שצריך להתקשר בחב"ד, היינו, בפשטות, ללמוד מאמרי וכ"ק הנשיא. - כיון שכוונת אומר המאמרים הוא המשכת חב"ד במדות ושינוי המדות על ידן, ה"ז מכריח התקשרות ע"י שוהלכת בדרכיו וע"פ הוראותיו במדות ומחדו"מ.

אבל כ"ז נוגע - רירט אן - בכח או כחות פרטים, ועכ"פ בכחות הגלויים, וא"כ כיון שעדיין נשאר הספק באיזה דרך מוליכין אותו, ה"ז מטיל ספק איזה מקום מקושר הוא בפנימיותו ועצמותו.

והעצה לזה הוא רק ע"י ענין הנפנה ועפמשנ"ת בתניא פל"ד, ל"ז. אגה"ק ס"ד ועוד.

והנה כהנ"ל הוא גם בשנים כתיקונם. וכ"ש וק"ו בעתים הללו, אשר ההתקשרות ע"י חב"ד חג"ת נהי"ם סבלה ע"י צוק הזמנים ריחוק המקום והפסק הקישור אפילו בכתב למשך שנים רבות, שצ"ל ההתקשרות בנפנה ביתר שאת ויתר עז.

קצרתי בזה בהנ"ל מבטחוני שיספיק הקיצור, והעיקר בתקותי שאין הם זקוקים להערה בענין זה, ואפילו לא בנוגע להעדפה וזריזות, וזריזותי' היא העומדת לעד כו'.

אסיים בפ"ש כל הדו"ש ואיווי כט"ס,

מ. שניאורסאהן

קרוב לומר אשר המוכ"ז יטלפן לכאן ימים אלו ואולי אפשר יהי' למסור ע"י הידיעות ע"ד הנ"ל, באופן המתאים.

ז'תתט

צילום כתי"ק נדפס ב"ימי מלך" ח"ג ע' 967.

מהור"נ: מהו"ר ניסן נמנוב. ארות נוספות אליו- לעילחי"ח ו'תשפח,ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ז'תתל. ז'תתלה. ז'תתלח. ז' תתמו. ז'תתקכד. ז'תתקעד. ז'תתקצא.

מחנה שלהם: מחנה פליטים פאקינג, שבו התיישבו אנ"ש שיצאו מרוסיאה.

הנפנה: המעמד.

שטאססז לגסז: שחתנו כבנו.