ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתי

ב"ה, כ"א סיון, ה'תש"ז

פאריז.

כבוד הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"מ

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיו"ד סיון,

נכון הדבר שיפנו במלאכות נכבדה אל הדזיונט שבמחנם, בשם המוסד "בית שרה", הסניף מביה"ס "בתי שרה" אשר בכמה מקומות, שעומדים תחת הנהלת המ.ל.ח. אבל צ"ל חי נושא את עצמו (ובפרט שהתלמידות מבנות הפליטים ולכן נכנס זה בחוג עבודת הדזיונט), ובמילא מבקשים שיקציבו ע"ז סכום מדי חדש בחדשו ע"פ התקציב אש יגישו וכו'.

בנוגע לתכנית הלמודים כבר כתבתי עד"ז לניו יארק, וכמ"ש במכ' הקודם.

מוסג"פ הר"ד מחה"ש העבר, כן גליון-אנקעטע בשביל הבית שרה והמסיבות שבת, אשר בטח ג"ז מתנהל על-ידם.

בדעתי לנסוע מחר לארה"ב צלחה ולכן אקצר. וזהו ג"כ אחת הסיבות לכתיבה בעפרון, ואתו הסליחה.

החותם בפ"ש כל הדו"ש ומאווה כט"ס,

מ. שניאורסאהן

ע"ד משלוח ספרים להרב ניימאן אראה בבואי לנ.י.

ז'תתי

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 70, מצילום כתי,ק על נייר המכתבים של המלום בפריז.

מהורש"מ שי': קלמנסון. אגרות נוספות אליו- לעיל ז'תתה, ובהנסמן בהערות שם.