ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתיב

ב"ה, י"ח מנ"א, תש"ז

מחו' הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ז שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתביו מוא"ו וח' מנ"א שנתקבלו בת"ח.

א. מאמר לברמ"צ של בנו שי', לפענ"ד נכון שיבחר מס' המאמרים שישנו אצלו.

ב. סי' תו"א עם מחזור אחד הוא בשבילו כפי שהבטחתי לו והשני למכירה.

ג. ס' השיחות מטובו ליתן שנים לקיבוץ ליובאוויטש, שנים לשלוח לפאקינג, אחד לקלמנסון פראג, אחד לתת להרב"צ שם טוב, אחד להאברך שלום דובער שניאורסאהן, אחד בשבילו והשאר למכירה.

ד. סידור תהלת השם: שמונה להבית רבקה בפאריז, ארבעה להבית שרה בפראג ע"י קלמנסון, ארבעה לקיבוץ ליובאוויטש, חמשה לעראני ע"י הר"מ ליפסקער, שנים לשתי הילדות - זו המתחנכת אצל מהר"ש סאסאנקא ונכדת הורקאוו - אשר בקשוני למסור שאלתם לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, והשאר למכירה.

ה. להר"מ ליפסקער (בשביל עראני ובואסי) שלשה מספרנו ח"א, ספרנו ח"ב, אונזער בוך ח"א, אונזער בוך ח"ב. לועד בית רבקה בפאריז שמונה מכל אחד. לפראג שלשה מכל אחד. השאר למכירה.

המחירים מכל הנ"ל ימצא על הכריכה של ס' השיחות. על כל אלה שיתן (מלבד הנמכרים) צריך להניח את החותם "מתנה מאת המרכז וכו'" הנמצא ת"י הר"י ליפסקער.

ו. הפ"ש להרשב"ץ שבמכתבי הקודם בטח מסר, ות"ח.

ז. העושים בענין המעמד בזריזות?

ח. בנוגע לעבודתו בבית רבקה, מטובו להודיעני, מה היתה עבודתו בועד תומכי תמימים בפאריז, כי צריך לסדר באופן שעבודתו במל"ח או מחנה לא תהי' בסתירה להנ"ל. וגדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם (ספרי הובא ברמב"ם סוף הל' חנוכה. ועייגכ בלקו"ת לג"פ ס"פ נח).

בפ"ש כב"ב יחיו.

הרב מנחם שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

ז'תתיב

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 72, מהעתק המזכירות.

מהורש"ז: בוטמן. אגרות נוספות אליו- לעיל חי"ד ד'תתצא, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ז' תתכא. ז'תתקכז. ח'ע.

של בנו: מו"ה שלום דובער שי'.

ס' השיחות: קייץ ה'ש"ת.

לקיבוץ ליובאוויטש: בפריז.

נכדת הוררקאוו: מרת קריינא תחי' גורקאוו.

ע"י הר"מ ליפסקער: ראהלקמן אגרת ז'תתיד.

הנמצא ת"י הר"י ליפסקער: ראה אגרת הבאה.

להרשב"ץ: לה"ר שמואל בצלאל אלטהויז.

שבמכתבי הקודם: דלעיל ח"ב רעג.

לקו"ת לג"פ: אוה"ת נח כרך ג תרסט, א.

יושב ראש ועד הפועל: מל"ח.