ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתיג

ב"ה, י"ח מנ"א, תש"ז

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"י שי' ליפסקער1

שלום וברכה!

במענה על מכתבו:

חקרתי אם נתקבל מכתבו לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א, וכנראה שלא הגיע ע"ע.

מה הי' סוף ביקורו אצל הקונסול?

בודאי זה מכבר נעשה החותם "מתנה מאת מל"ח ומחנה", ומטובו להלותו להרש"ז שי' בוטמאן.

בטח יודיע מהנעשה בבית רבקה בפרט ואצל אנ"ש בכלל.

המאחל לו כט"ס.

הר מנחם שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

ז'תתיג

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 71, מהעתק המזכירות.

כבוד... ליפסקער: אגרות נוספות אלו- לעיל ח"ב רנג.

להלותו.. בוטמאן: ראה אגרת הקודמת.

יושב ראש ועד הפועל: מל"ח