ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתיד

ב"ה, י"ח מנ"א, תש"ז

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"מ שי'

ליפסקער

שלום וברכה!

מכ' מה' דברים נתקבל.

א) מוסג"פ שני מכתבים לעראני ובואסי וביחד עמהם יקבל מהחבילות חמשה סי' תהלת השם ושלשה מספרנו ח"א ח"ב ואונזער בוך ח"א וח"ב. ומטובו לתת לכ"א מהילדים שבחנתים תשורה ספר אחד וכמ"ש במכתבי (בנוגע לשאר הספרים כבר כתבתי להרש"ז שי' בוטמאן), ובודאי יאשרו הנהלת עראני ובואסי את קבלתם.

ב) ש"ב הררש"ז שי' א"ל שעוד בשבוע העבר טלגרף להם.

ג) חבל שאין מזדרזין בענין המעמד. ודא עקא שבשכל הרי יש עוד לכל אחד טעם ע"ז ג"כ.

וי"ל בפרשת השבוע שמתחלת והי' עקב תשמעון את המשפטים, שנקט משפטים דוקא (ועיין ברמב"ן עה"ת), עפמ"ש כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א במעלת העקב שזו ענין הקבלת עול (ד"ה אין הקב"ה בא בטרוניא שבס' המאמרים ועוד), וקמ"ל שאפילו משפטים, מצות שכליות, הנה לולא ענין הקב"ע מי יודע עם, סו"ס, אין שומעים אותם.

בברכת לאלתר לתשובה לאלתר לגאולה.

הרב מנחם שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

ז'תתיד

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 71, מהעתק המזכירות.

כבוד ליפסקער: אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תתקלא, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ז'תתקכ.

מוסג"פ שני מכתבים: דלעיל ח"ב רפד-ה.

ש"ב הררש"ז: שניאורסאהן.

שבס' המאמרים: אידיש בתחלתו.

יושב ראש ועד הפועל: מל"ח.