ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתטו

ב,ה, כ"ח מנ"א תש"ז

לועד הסניפי לבתי הספר בית רבקה ולצרכי

הדפסה

באירופא על ידי המרכז לעניני חנוך

שלום וברכה!

במענה על מכתבם:

א) ספרתי לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א ע"ד תוכן מכתבם, וברפט כי הנכם ניגשתם למילוי תקפידכם הקדוש המוטל עליכם ע"י כ"ק מו"ח אד"ש, ופליא[ה] גדולה אשר לא כל הממונים באו על החתום.

ב) כמובן עיקר גדול בזה היא הזריזין של פועל ממש, ולבשורות טובות אנו מחכים.

ג) באשר ברגע זו אינה נישקפ[ת] האפשרות להמשיך את תמיכתנו מכאן, נוסף על מה שכבר הבטחתי להרב"ג על העבר, יש להתאמץ לאסף את כל התקציב על אתר: משכר לימוד, נדבות פרטיות, מגביות מיוחדות (וגם בביהכ"נ) באלול-תשרי ע"י הכנה הראוי'.

ד) בנוגע להצ[ע]תם אודות הדזשוינט כשאברר דעת כ"ק אד"ש.

ה) האופן הכי מתאים לקבץ הוצאת עניני דפוס והדפסה - הוא להשיג מנדיבים יחידים אשר נותנים סכום הגון עבור הדפסת ספר מיוחד לזכר נשמת וכו', או גם לזכות את החיים, וכמ שעשה כ"ק מו"ח אד"ש בספרי תורת שמואל הנמצאם תחת ידכם (וכמו"ש בשו"ת הרשב"א כי התורה מפרסמת עושי מצוה כו' הובא במג"א סי' קצד בסופו).

המחכה לבשו"ט מכם ומאחל כט"ס.

ז'תתטו

מהעתקה.

לועד הסניפי... באירופא: ראה לעיל ח"ב אגרות רסו. רעט, ובהנסמןב הערותש ם.

להרב"ג: לה"ר בנימין גורודצקי.