ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתטז

ב"ה, עריוהכ"פ, ה'תש"ח

ברוקלין.

כבוד הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ח

שי'

שלום וברכה!

מכתבו נתקבל. וכבקשתו, נשלחה בשביל הישיבה חבילת ספרים, מאלו הנמצאים אצלנו, ומטובו לאשר קבלתם.

אינו כותב ברור, אבל כנראה מבין השטין, הוא המנהל את הישיבה במחנו, ולכן סמכנו על כתבו.

ולסיים מענין ימים אלו...

הרשימות, וכ"ה לקופת הס"ת נתקבלו. ואחרי החג תהי' אסיפת הועד ויודיעום האותיות.

ז'תתטז

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 74, מהעתק המזכירות.

מהורש"ח: קסלמן. אגרות נוספות אליו- לעיל חי"ח ו'תתצד, ובהנסמן בהערות שם.

להלן ז'תתכב. ז'תתכז. ז'תתכט. ז'תתלא. ז'תתלו. ז'תתלט. ז'תתקה. ח'פח. ח'קז. ח'קפח.

ח'רח.

ולסיים מענין ימים אלו: כדלעיל ח,ב אגרת רצט, שנכתב לכמה.