ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתיז

ב"ה, ח' מרחשון, תש"ח

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"מ שי'

שלום וברכה!

מכתבי הקודמים ביחד עם המאמרים ומכ' המצורפים להם בטח קבל במועדם.

ולפלא שלא הודיע מקבלתם.

בבקשה להמציא המוסג"פ בהקדם האפשרי לר"ד בראוומאן ות"ח מראש.

י"א שנצרך לעשות ניירות בשביל הדסה גארעליק. ותימה על בלבול הסדרים שכאו"א כותב מה שנלפענ"ד ולמי שנלפענ"ד, וסו"ס סובלים עי"ז אותם הנזקקים לעזרה.

ומטובו להודיעני מצב ענין זה, וכן מהותה בכלל. ואם נחוץ לעשות ניירות (ורוצה לנסוע אף בלי משרה) להודיע שמה, שנותי' כפי הרשום בתעודתה וכו'. אולי אפשר שתהי' מקוואטא של מדינתי אני מלפנים?

בודאי יודיע מהנעשה בביה"ס תמידים כסדרם כמדובר.

כ"ק מו"ח אד"ש שואל מה נעשה ע"ד הכת"י שמסרתי מכבר ע"י הר"ל מאצקין להשתדל להביאם משם.

באיווי כט"ס,

מ. שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

זה עתה נתקבל מכתבו (בצירוף הרשימה ע"ד חגיגת שמח"ת). ומוסג"ף מכתב להר"נ שי' נעמאנאוו וגם המאמר דמוציוהכ"פ. אם הר"נ כבר נסע משם, בכ"ז ישלח המאמר לפאק', כי בפאר' כבר ישנו.

ז'תתיז

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 75, והשולמה ע,פ צילום האגרת.

מהורש"מ שי': קלמנסון. אגרות נוספות אליו- לעיל ז'תתה, ובהנסמן בהערות שם.

בבקשה... לר"ד בראוומאן: ראה עלילח"ב אגרת רעט. ובהנסמן בהערות שם. לקמן ז'תתיח. ז'תתל. ז'תתלה. ז'תתלח. ז'תתמ.

הדסה גארעליק: (פרמן): ראה תולדות חב"ד ברוסיה הסובייטית ע' תב-ג. תה.

בביה"ס: בפראג.

יושב ראש וןעד הפועל: מחנ"י.

לפאק'.. בפאר': לפאקינג... בפאריז.