ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתיח

ב"ה, חג הגאולה ה'תש"ח

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' הרה"ח

הרש"מ שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו (המוסג"ב מסרתי).

א) מטובו למסור להר"ד שי' בראוומאן לזרז ענין ההדפסה, ולהשתדל שיגיעו סו"ס לכאן ג"כ מהנדפסים.

ב) השער ל"שערי אורה" אם עדיין לא נמצא, יקח אותו של עטרת ראש או של "שער האמונה".

ג) בטח קיבל כבר הנ"ל כל ההוראות ע"ד הדפסת שו"ע רבנו הזקן שמסרתי ע"י הרר"ב שי' גאראדעצקי.

ד) יגש הנ"ל להדפסת התורה אור והלקו"ת (ויקח הוצאה המוגהת דהלקו"ת).

הוראות ע"ד השער והקדמות אשלח בעוד איזה זמן.

ה) בנוגע לביה"ס לנערות, הנה איני רואה שום טעם צודק לשינוי השם של "בית שרה", או שינוי ההנלה, אלא כל מי שמכיר בנחיצות של בי"ס כזה ויש בידו היכולת לעזר - חובת מצוה עליו לבוא לעזר. ומכ"ש שאין הרשות למי שהוא משום שטויות המפלגתיות לסתר בידים מוסד טוב שבנו אחרים או גם להשקיע כחות וממון למוסד מקביל במקום שאין שאין צורך בו.

וא"ו) מוסג"פ קונטרס שהביאו זה עתה מביה"ד ומטובו לאשר קבלתו. ובטח יזכה בו את הרבים.

מטובו להמציא מכ' כ"ק מו"ח אד"ש המוסג"פ לפאקינג בהקדם.

בברכת חג הגאולה ובפ"ש כל הדו"ש.

מ. שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

ז'תתיח

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 52, והוגהה ע,פ צילום האגרת.

הרש"מ שי': קלמנסון. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתה, ובהנסמן בהערות שם.

בה"ס לנערות: בפראג. ראה אגרת ה'ודמת.

יושב ראש ועד הפועל: מל"ח.