ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתיט

ב"ה, חג הגאולה ה'תש"ח

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו' הר"מ שי'

שלום וברכה!

שמעתי זה מכבר ע"ד בואו צלחה וכן אודות בוא גיסו בזמנו..

ועתה באתי ע"ד:

א) מטובו להודיע במכ', בגליון בפ"ע וע"ש המל"ח, איזה סכומים וכמה מהשייכים להמל"ח קה"ת ומחנה נכנסו בסכום הכללי שנתן לרח"ל בהיותו כאן. בודאי טרחה רבה בדבר, אבל איני מוצא דרך אחר לברר כל ענין זה.

ב) בסוף העתק כתבי אדהאמצ"ע ששלח לכ"ק מו"ח אד"ש ישנה שו"ת אחת

וכנראה באים אחרי' עוד שו"ת, ואולי אפשר לברר אודותם ותוכנם ומי מחברם.

ג) אם כבר החליט אודות השתתפותו בהוצאות הדפסת קיצורי שערי אורה אשר לכ"ק מו"ח אד"ש, מטובו להודיעני בהקדם ולהודיע ג"כ הנוסח שרוים שיודפס בס' הנ"ל (ע"פ מרז"ל מצוה לפרסם עושי מצוה).

גיסו אמר לי קודם נסעו מכאן שישתתף כבו'.

ד) באתי להזכירו ע"ד הבטחתו להשתדל תיכף לבואו ע"ד סילוק השייך לאתה הראת מאנ"ש דת"א. ות"ח למפרע על טרחתו בכ"ז.

מוסג"פ קונטרס ליט"כ שזה עתה הו"ל. ובודאי יאשר קבלתו ויזכה בו את רבים.

החותם בברכת חג הגאולה לכ"ט בכל, ופו"ש כב"ב והדו"ש.

הרב מנחם שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

מוסג"פ מכ' להרר"מ שי' אקסלראד, ונא לזרזו במילוי בקשתי.

ז'תתיט

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 80 מהעתק המזכירות.

הר"מ: גורארי'. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ג תיח, ובהנסמן בהערותש ם.

כתבי אדהמצ"ע ששלח" ראה אג"ק אדמור, מוהריי"צ נ"ע ח"ט אגרת ג'קמו, ובהערות שם.

אקסלראד... בקשתי: דלעיל ח"ב אגרת שלו.

יושב ראש ועד הפועל: מל"ח.