ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתכא

ב"ה, ז' אדר ראשון, תש"ח

מחו' הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ז שי'

שלום וברכה!

מכתביו בעתם קבלתי, הספרים שנשארו עדיין אצלו מטובו למסרם לועד הסניפי לב"ר והדפסה, והמעות שקיבל ממכירתם להרב"ג שי' וכן תשלום הגמ"ח שלי.

ספר הזכרונות צויתי לשלוח לו כבקשתו, ובטח יאשר קבלתו.

מה שכתב שהי' חולה ברגליו זה איזה פעמים (ותקותי שכבר נתרפא כליל לעת הזאת), אולי צריך הי' לקיים דברי כ"ק מו"ח אדמ"ר שליט"א בפשיטות מבלי להכנס בחשבונות, באריכות ההתבוננות ושאילות עצות בזה. והוא עפמ"ש באגה"ק ס"א ובלקו"ת ד"ה יחיינו מיומים רפ"ג דהאמונה הוא בחי' רגלים.

עמוס הנני עבודה וטרדות רבות, ואתו הסליחה על קיצורי במכתבים ובטח ידינני לכף זכות.

מוסג"פ מורה שעור שזה עתה הו"ל.

ואסיים בפ"ש כב"ב וכל הדו"ש ובפרט מתפללי ביהמ"ד והגבאים יחיו.

הרב מנחם שניאורסאהן

הפ"ש ע"י שלוחינו ודאי הגיעם במועדם.

ז'תתכא

חלקה נדפסלעיל ח"ב שלד, ובשלימות בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 77, מהעתקג המזכירות.

מהורש"ז: בוטמן. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתיב, ובהנסמן בהערותש ם.

לב"ר: לבית רבקה.

להרב"ג שי': לה"ר בנימין שי' גורודצקי.

תשלום הגמ"ח שלי: ראה גם לעיל ח"ב אגרת שנב.

ע"י שלוחינו: ראה לעיל ח,ב אגרת שכו, ובהנסמן בהערות שם.