ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתכב

ב"ה, [ח'] אדר שני, תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ח שי'

שלום וברכה!

מכתבו אישור קבלת חבילת הספרים וההמשך, סו"ס נתקבל. ועל של עתה באתי להסג"פ המאמר לפורים ובל"ס יזכה בו את הרבים.

בברכת פורים שמח וטוב לב,

מ. שניאורסאהן

ז'תתכב

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 78, מצילום האגרת.

מהורש"ח: קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתטז, ובהנסמן בהערותש ם.