ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתכג

ב"ה, י' אדר שני, תש"ח

כבוד הרה"ג והרה"ח אי"א חו"ב וכו'

מהוררא"מ שי'

שלום וברכה!

אאשר בזה קבלת מכתבו ואח"כ זה עתה שני חלקים מהחק, ות"ח ת"ח לכת"ר ע"ז ולקחתי וגם אשיבנה מהוצאותינו אשר ע"י, ונשלחו בחבילה בפ"ע.

ומוסג"פ הקונטרס לפורים שזה עתה הו"ל.

החותם בברכת פורים שמח וטוב לב.

הרב מנחם שניאורסאהן

ז'תתכג

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע' 76.

מהוררא"מ: הרשברג. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ב קפו, ובהנסמן בהערותש ם.