ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתכד

ב"ה, כ"ב אדר שני, תש"ח

הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"ז שי'

שלום וברכה!

מכתבי מכ"ג אדר וי"א אדר שני עם הקונטרס לפורים בטח קבל בעתם. ומוסג"פ הקונטרס לב' ניסן ומטובו להודיע מקבלת כהנ"ל ובאיזה אופן זיכה בהנ"ל את הרבים, וכידוע, מ"ש בזח"א [קו, א] בגודל מעלת אברהם על נח שהוא התפלל על בני דורו, והגע בעצמך אאע"ה נשמה דאצילות ועל מי נתן עתו להתפלל בני סדום ועמורה ועוד זאת המנגדים בפרט לבחינתו מדת החסד והכנסת אורחים. וכ"ש וק"ו אנו נשמות דעקביים ובני דורנו הם בני אברהם יצחק ויעקב. והאריכות אך למותר.

באיחולי כט"ס,

הרב מנחם שניאורסאהן

ז'תתכד

מהעתק המזיכרות.

מהור"ז: טאובל. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"ה א'שמח.