ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתכה

ב"ה, כ"ה אדר שני, תש"ח

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרמ"ז

שלום וברכה!

... דברתי עם הרד"ל שי' קרעמער אודות הנחיצות הגדולה לזרז קבלת ויזה בשביל הרה"ח כו' קליוגאנט. וא"ל כי מצדו יעשה הכל, ובלבד שכ' ישתתף ויתן מעתו ומרצו ע"ז. בקשתיו לדבר בזה עם כב' בשמי, וליתר שאת הנני כופל בנחיצות מהירות הדבר בזה עוה"פ. ובלי ספק יעשה ככל הנצרך לטובת הענין.

מוסג"פ קונטרס לב' ניסן הוא לזכות בו את הרבים.

בפ"ש כל הדו"ש ואיווי כט"ס.

ז'תתכה

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 50.

מהורמ"ז: גרינגלס. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תשעד, ובהנסמן בהערות שם.

ויזה... קליוגאנט: ראה לעיל אגרת ז'תתז, ובהנסמן בהערות שם.