ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתכו

ב"ה, ט' אייר, תש"ח

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורמ"ז שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו:

א) בטח קיבל בזמנו הקונטרס לחה"פ, וכן מסר לו מר פייגל[ין], בבואו, השמורה שבה הי' מכאו"א מג' המצות של קערת כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

ב) ת"ח בעד הספר תו חיים הראתי לכ"ק מו"ח אד"ש המסופר שם ע"ד תפילין של אדה"ז, וא"ל שסיפור זה לא שמע, אבל שמע שע"י איזה סיבה נתן מהור"נ בן אדהאמ"צ להצ"צ את התפילין דשמושא רבא של אדה"ז.

ג)... בטח כשיהיו חדשות בהנוגע להרה"ח קליוגאנט יודיעני.

ד) מהי הכוונה במה שמ"כ בענין הפורץ גדר ישכנו נחש שהוא נחש הקדמוני וגם נחש בפ"מ - המאמר זכור תרל"ד אינו עתה תח"י לראות בו. אבל, לכאורה, פשוט שנחש בפ"מ פירושו נשיכת נחש בפו"מ, או עכ"פ עונש גשמי. וע"ד מרז"ל (שבת קי, א). וי"ל שמ"ש יהושע (יהושע ו, כו) בבכורו ייסדנה גו' הוא עונש נוסף על הידוע [ד]פורץ גדר ישכנו נחש. ולכן מת חיאל בנשיכת נחש דוקא, וכמרז"ל הובא ביל"ש מ"א יח.

ה) ת"ח על הסיפורים שמעתיק במכ'.

כ"ק אדנ"ע הי' אומר בזמנים ידועים שה"ש בעש"ק, וכנראה לא ניתן להגלות איזה זמנים.

לסלח לנו כו' אין מכים על החזה בכל תפלה שא"א תחנון אחרי'. היינו גם לא בערבית דכל השנה.

ג' הסיפורים ע"ד אדה"ז אין ידועים (ובעיני שנים תמוהים ביותר).

ו) ת"ח אם ימציא לי (ע"מ להחזיר, אם יתנה כן) את הס' אגה"ק לר"י דיסקין שמזכיר.

ז) מוסג"פ הקונטרס לל"ג בעומר שזה עתה הו"ל, ובל"ס יזכה בו את הרבים.

בפ"ש כל הדו"ש.

מ. שניאורסאהן

ז'תתכו

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 50.

מהורמ"ז שי': גרינגלס. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תשעד, ובהנסמן בהערות שם.

המסופר שם: אות ל (מח, א), וראה קובץ יגדיל תורה נ.י. חוב' כב סי' קו.

חדשות... קלךיוגאנט: ראה לעיל אגרת ז'תתז, ובהנסמן בהערות שם.

המאמר זכור תרל"ד: נדפס בתורת שמואל תרל"ד, וז"ל שם (ע' קלט): פי' הפורץ גדר שגדרו רז"ל בכדי שלא לבוא לאיסור של תרוה ישכנו נחש הוא נחש הקדמוני, וגם נחש בפו"מ.

אגה"ק תר"י דיסקין: כנראה הכוונה למשנת יואל.