ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתכז

ב"ה, י' אייר, תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ח שי'

שלום וברכה!

מכ' מכ"ח ניסן הגיעני. ומה שלא נשלח גם על שמו הקונטרס לחה"פ - בטח לא הודיע אם קבל הקונטרס שמקודם לו, וזה הטיל ספק בהכתבת.

מוסג"פ הקונטרס לל"ג בעומר, ובל"ס יזכה בו את הרבים, ויודיע מהסדר בזה ויהי' נחת רוח לפני כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

מה של שיפרין נסתדר.

זה לא מכבר נודעתי, שהי' כו"כ שנים בליובאוויטש, או נסע לשם. ומהנכון ביותר שירשום מה שזוכר ברור משיחות הק' ממה שלא נכנס בתורת שלום וישלח לכאן. כי תקותי, שבמשך הזמן, סו"ס ידפיסו מילואים לתו"ש ויזכה עי"ז את הרבים.

ע"ד אותיות הס"ת יודיעו הועד להס"ת אחרי שתהי' אספה אצלם.

בפ"ש כל הדו"ש,

מ. שניאורסאהן

ז'תתכז

מצילום האגרת.

מהורש"חף קסלמן. אגרות נוספות אליו- לעיל ז'תתטז,ובהנסמן בהערות שם.

שירשום: ראה לעיל ח"ב אגרת שעג. לקמן ז'תתכט. ז'תתלא.

ידפיסו מילואים: ראה גם לעיל ח"ב אגרת רסב.

אותיות הס"ת: של משיח. ראה לעיל אגרת ז'תשעז, ובהנסמןב הערות שם. וראה גם לעיל ח"ב אגרת שנה - אליו.