ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתכח

ב"ה, ט"ו אייר, תש"ח

ברוקלין.

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' התמים מהור"י

שי' חיטריק

שלום וברכה!

מכ' מכ"ג אייר נתקבל. ואינו מבאר מפני מה תגרע השפעתו על תלמידיו עתה, אם יקח חלק גם בחינוך הצעירים שתח"י האגודה ולפענ"ד, הרי אדרבה.

ולדידי - פשיטא שא"צ להזניח לימודו עם אלו הבאים מחוגים רחוקים [...] התוהמ"צ. וגודל הוצאת יקר מזולל אין די באר. אבל, יחד עם זה, הרי הטבת חינוך בינוני לחינוך טוב, ומטוב לטוב יותר - וסו"ס יקבע ביניהם גם לימוד תניא שיחות והמאמרים - ג"ז הוא דבר גדול ביותר. והאריכות אך למותר.

מוסג"פ הקונטרס לל"ג בעומר, ובל"ס יזכה בו את הרבים.

באיווי כט"ס,

מ. שניאורסאהן

ז'תתכח

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 51.

כבוד... חיטריק: אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ה א'תיט, ובהנסמן בהערות שם.

מכ"ג אייר: אולי יש טעות בתאריך.