ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתכט

ב"ה, ד' סיון, תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ח שי'

שלום וברכה!

מכתבו נתקבל. ובנוגע להרב"ג צ"ל שיודיעו מזכירו ג"כ עד"ז, ואז יבוא לפועל.

מוסג"פ קונטרס לחה"ש ובל"ס יזכה בו את הרבים.

החותם באיווי קבלת התורה בשמחה ופ"ש כהד"ש

מ. שניאורסאהן

בנוגע להצעתי ע"ד רשימת שחה"ק לא ענה, לע"ע, דבר.

ז'תתכט

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 79, מצילום האגרת.

מהורש"ח: קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתטז, ובהנסמן בהערותש ם.

הרב"ג: ה"ר בנימין גורודצקי.

שחה"ק: שיחות הקודש. ראה לעיל אגרת ז'תתכז,ובהנסמן בהערות שם.