ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתל

ב"ה, ד' סיון, תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורנ"נ שי'

שלום וברכה!

[ה]שק' מהרב"ג שי' נתקבלו.

מכ' כת"ר מכ"ק אייר שמזכיר לא קבלתי, כ"א: מיו"ד וכ"ח אייר הי' מכ' האחרונים שלו.

מוסג"פ קונטרס לחה"ש ומכ' כללי עם העתקה באידיש, ומצוה לפרסמה ברבים (ואולי גם להדפיסה ההעתקה במכ"ע ועלינו ההוצאות הכרוכות בזה אם במקח השווה כו'). היום יום נשלח בפ"ע כבקשתו.

זה עתה נתקבל מכתבו שמסר להר"ד תת"ק על ההדפסה, תת"ן שקבל מהאברכים ונו"ן מנפנה, והכנסתי כאן לנפנה נו"ן תמורתם, ויוכל ליתן להנ"ל עוד אל"ף, ואני אחראי.

באיווי קבלת התורה בשמחה לו ולכל החבורה יחיו

הרב מנחם שניאורסהן

ז'תתל

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 78, מהעתק המזכירות.

מהורנ"נ: נמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתט, ובהנסמן בהערות שם.

[ה]שק': השקלים.

מהרב"ג שי': מה"ר בנימין שי' גורודצקי.

להר"ד: לה,ר דוד בראוומען. ראה לעיל אגרת ז'תתיז, ובהנסמן בהערות שם.

נפנה: מעמד.