ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתלא

ב"ה, ט' תמוז, תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ח שי'

שלום וברכה!

בהמשך למכ' מט' תמוז,

בנתיים נתקבל מכתבו שאינו יודע מסיפורי ושיחות הק' וכו' ולכן אינו מודיעם! והנה א"כ הוא הרי התמי' עוד גדולה יותר, משאם יודע ואינו כותב. אבל מה אעשה ואיש הישראלי להיותו מושרש בעצומ"ה הוא בעל בחירה באמת וכמ"ש בלקו"ת, בי' והניף פ"ג.

מוסג"פ מכ' שניתנו אתמול.

באיווי כט"ס,

מ. שניאורסאהן

ז'תתלא

מצילום האגרת.

מהורש"ח: קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתטז,ובהנסמןב הערות שם.

בהמשך למכ' מט' תמוז: היא אגרת דלעיל ח"ב שעג, ושנכתבה גם היא באותו יום.

שאינו יודע: ראה לעיל אגרות ז'תתכז. ז'תתכט.