ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתלב

ב"ה, ט"ו תמוז תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א [נו"מ] וכ'ו מהור"ל שי'

קרעמער

שלום וברכה!

[...] שיבוא לכאן לחג הגאולה, וכנראה שחל אצלו שינוי.

[עפ"י] הצעתו שלחו [...] האחרונים בצירוף מכ' מבקש [...], ואין קול ואין עונה.

וכיון שהמדפיס מאיץ ביותר והמצב דחוק ביותר, אקוה שישתדל ביותר ואז גם יצליח בפו"מ.

גם הרה"ח קליוגאנט שי' ממטיר במכתבים מה נעשה בענינו, ובטח יודיעני תיכף כשיהי' חדשות בזה.

מוסג"פ מכ' שניתנו בחג הגאולה, ומטוב לפרסמם בין כל תלמידי התמימים שי' ולהודיע מהנעשה בזה, וכל' כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א מ'זאל נעמען די זאך ערנסט.

בפ"ש כל החבורה ואיווי כט"ס.

הרב מנחם שניאורסאהן

ז'תתלב

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע' 77.

הרה"ח... קרעמער: אגרות נוספות אליו- לעיל ז'תתז, ובהנסמןב הערות שם.

הרה"ח קליוגאנט: ראה לעיל אגרת ז'תתז, ובהנסמןב הערותש ם.

מכ'... ערנסט: דלעיל ח"ט ג'רנ.