ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתלג

ב"ה, ח"י מנ"א, תש"ח

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו'

מהררא"א שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מבענין הדפסת קונטרס לז"נ הר"ג ראוד ז"ל,

לא עניתי עד כה, כי לע"ע לא ניתן על ידי איזה קונטרס להדפיס.

והנה נמצאים עתה בדפוס הקיצורים וההערות של הצ"צ לתניא ובתור הוספה להם הערות כ"ק אדנ"ע על איזה פרקים מהתניא (ה' עמודים), מכ' כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א ע"ד התניא וכו'. יהי' ספר בפורמאט של תניא הקטן, בן ק"ע עמודים לערך. איני יודע ברור הוצאות ההדפסה, אבל הוא שלא בערך להסכום שנמצא מעזבון הנ"ל על זה.

ובמילא שתי ברירות ישנם, או לחכות עד שיהי' קונטרס (לפי ענ"ד לא יאוחר מחודש תשרי-חשון) ויהיו כל העקז' שידפיסו ע"ש הנ"ל, או להדפיס מן ספר הקיצורים הנ"ל מספר עקז' ע"ש הנ"ל מתאים לסכום שעזב למטרה זו (ש'-ת' עקז' לפי ההשערה), והשאר יהיו ע"ש מנדב אחר.

ומטובו להודיעני החלטתו בזה במשך שבוע הבע"ל, שהוא טרם גמר הדפסת הקיצורים.

בנוסח שמציע להדפיס כותב גם האדרעסע של המנדבים ובודאי, כמנהג אמעריקא, יתרבה ע"י זה מספר המבקשים עזר שיפנו להנ"ל. ולא באתי אלא להעיר.

הרה"ח וכו' הר"מ שי' הכהן דובינסקי כבר הגיש ניירותיו להקאנסול.

ולסיים בענין של תורה: נזדמן לי בקשר עם מכ' שנתקבל לראות באגה"ק ד"ה דוד זמירות, וכותב שם (קס, סע"ב) פנימיות התורה היא מיוחדת לגמרי באואסב"ה כו' ולגבי אסב"ה כל העולמות כלא ממש כו' גם לפנימיות התורה אין לשכחה כו' מאחר דלא ממש חשיבי, עכ"ל.

ולכאורה איפכא מיסתברא, דהול"ל באואסב"ה לא ובתורה כלא, וצ"ע.

באיווי כט"ס,

הרב מנחום שניאורסאהן

זה עתה ניתן להו"ל שיחת חה"פ דשנה זו. אבל היא תודפס בפורמאט קטן, היינו מו שיחת פורים תש"א, יו"ד כסלו תש"ז וכיו"ב, ותחזק לערך כ"ה-ל עמודים. ומסופקני אם משפחת הר"ג הנ"ל יהיו שבעי רצון מחוברת כזו.

ז'תתלג

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 81, מהעתק המזכירות.

מהוררא"א: אקסלרוד. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'דתתד, ובהנסמן בהערות שם.

דהול"ל... לא... כלא: וכן העיר כ"ק אדמו"ר, שליט"א בהערות ותיקונים לתניא.

ניתן להו"ל: אבל לא נדפסה אז.