ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתלד

ב"ה, כ"ה מנחם אב, תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ וכו'

מוהר"י שי' העכט

שלום וברכה!

אתמול קבלתי מכתבו השני, ות"ל על השלום אתו ואת כל ב"ב יחיו.

איזה פעמים בעת נסעו דיבר אתי כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א אודותיו, ואמר לי, אשר בטח מתעסק הוא במקומות היותו עתה בעניני התעוררות וליראת שמים והפצה, ושיכתבו לו עד"ז.

ת"ח על ידיעתו אודות מר האראוויץ בענין הדפסת הסיפור בוסתנאי, וכשיחזור העירה בטח יסודר הדבר, וגם לדעתי צריך למהר בדבר עד כמה שאפשר ומכמה טעמים.

הרש"א שי' פאפאק מסר לי איזה שאלות ממר האראוויץ, והנני מסג"פ המענה שלי אליו, ומטובו להחזיר לי הקאפיא אחרי קריאתו אותה.

אסיים באיחול שיבריא הן בגשמיות הן ברוחניות, הוא וכב"ב שיחיו, וישמיע בשו"ט בכל הפרטים.

מ. שניאורסאהן

ז'תתלד

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע' 77, מצילום האגרת.

הרה"ח... העכט: אגרות נוספות אליו- לעיל ח"כ ז'תעז, ובהנסמןב הערות שם.

במקומות היותו עתה: במחנה קיץ.