ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתלה

ב"ה, ח' אלול, תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ חו"ב וכו' וכו'

מוהר"נ שי' נעמענאוו

שלום וברכה!

במענה על מכ':

... ב) בודאי כבר קבל מהרב"ג שי' שתי מזוזות גדולות בשביל הדפסת הרד"ב שי'.

ואחכה לבשו"ט ממנו מהנעשה בזה.

ג) מכתבו מט"ו מנ"א הגיעני באיחור זמן קצת ות"ח על הידיעות אודות התניא שאצל הר"מ דובינסקי שי'.

ד) מוסג"פ הקונט' לח"י אלול שזה עתה הו"ל, ובל"ס יזכה בו את הרבים.

ה) אשתדל לשלוח עקז' ממאמרי ארצה"ב בשבילם, כפי בקשתו. והוא במימיוגרף, כי כנראה יארך עד שיו"ל מביהד"פ.

אסיים בברכת כוח"ט לו ולב"ב ולכל החבורה שיחיו, המחכה לבשו"ט ממנו.

מ. שניאורסאהן

ז'תתלה

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 108.

הרקה"ח... נעמענאוו: אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתט, ובהנסמן בהערותש ם.

מהרב"ג שי': מה"ר בנימין גורודצקי.

שתי מזוזות גדולות: שתי שטרות של מאר דולר.

הרד"ב: ה"ר דוד בראוומאן. ראה לעיל אגרת ז'תתיז, ובהנסמן בהערות שם.

התניא... דובינסקי: ראה בזה לעילח"ג אגרת תקיג.

מביהד"פ: מבית הדפוס.