ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתלו

ב"ה, ח"י אלול, תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ח שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מוא"ו אלול:

א) שמחתי לשמוע אשר כבר ניגש בפו"מ לעבודתו בקודש בתור שד"ר. וידועה ההנהגה בזה (ובכל עניני דקדושה, שהם אתדל"ת לההנהגה שלמעלה, מדה כנגד מדה), שבכל יום ויום צ"ל מוספת ועליונה יותר מיום (ג"כ ל' גילוי) שלפניו (אגה"ק סי"ד). וא"כ הוא בכל הדורות, הרי עאכ"ו בדרא דעקבתא דמשיחא, שצריך להפוך זה שאין לך יום שקללתו מרובה מחבירו (סוטה מט, ב) לטוב הנראה והנגלה.

ב) בענין אופן קירוב בהכנ"ס - הנה נשתנה עתה מהות ואיכות קהל בנ"י בפאריז, ממה שהי' בעת שהייתי דר שמה. וזהו דבר התלוי בשינוי הזמנים, וא"א לי לחוות דעת מכאן בזה. אבל, בכלל, הרי ידוע כבר למדי שם ליובאוויטש ונשיאו שליט"א. ואנ"ש שי' מכירים ג"כ מהות מנהיגי ביהכנ"ס כאו"א בפרט. ועל אתר ימצאו הדרך המתאימה לכאו"א. ובלבד שיניחו המ"ש מן הצד ויחזיקו בפעולה ועשי' - גאר בפשטות.

ג) בענין שיתנו מעות נפנה במחנו לעניני המל"ח שם -אין תנאים מתאימים בשביל המל"ח עתה.

ד) מוסג"פ הקונט' לח"י אלול שזה עתה הו"ל, ובל"ס יזכה בו את הרבים.

אסיים בברכת כוח"ט לו ולכב"ב ולכל המושפעים ממנו ואיחול הצלחה בעבודתו בקודש.

המחכה לבשו"ט מכת"ר,

מ.שניאורסאהן

ז'תתלו

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 82, מצילום האגרת.

מהורש"ח: קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתטז, ובהנסמן בהערות שם.

המ"ש: המרה שחורה.

נפנה: מעמד.