ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתלח

ב"ה, כ"א חשון, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' וכו' מוהר"נ

שי' נעמענאוו

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו תשרי ושל עריוהכ"פ (נתקבל אתמול, כי נשלח שלא באויר):

א) מוסג"פ המאמר די"ג תשרי, ומכ' כללי מהמל"ח. שיחת סעודת שמח"ת נשלחה להלשכה, ע"מ שיעת[יקוה] ויתנ[וה] לקיבוצי אנ"ש והתמימים.

ב)... יוסיף כמה שיוכל על מזוזה אחת שנמצא כבר אצל כת"ר - הרי אני אחראי גם בעד זה. והעי[קר] לזרז, וכמה פעמים, את הר"ד בראוומאן שלא יעכב עוד וימהר בהדפסה ושילוח. ות"ח בעד טרחתו.

בפ"ש כל החבורה תי'.

מ. שניאורסאהן

ז'תתלח

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 109.

הרה"ח... נעמענאוו: אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתט, ובהנסמן בהערות שם.

מזוזה אחת: שטר של מאה דולר.

לזרז... בראוומען: ראה לעיל אגרת ז'תתיז, ובהנסמן בהערות שם.