ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתלט

ב"ה, כ"ב חשון, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהורש"ח שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח' מ"ח:

א) מוסג"פ המאמר די"ג תשרי לזכותה רבים, ומכ' כללי של המל"ח.

ב) פ"נ שלו ושל ב"ב שי' משלהי אלול - נתקבלו במועדם.

ג) קבלות על הרשימה דכ"ז אלול נשלחו כבר.

ד) מכ' ברכה של כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א נשלחו לכל אלה שיודעים את כתבתם.

אם לא נתקבל בטח נאבד בדרך.

בפ"ש כל החבורה תחי',

מ. שניאורסאהן

ז'תתלט

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 86, מצילום האגרת.

מהורש"ח: קסלמן. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתטז, ובהנסמןב הערותש ם.