ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתמ

ב"ה, י"א טבת, תש"ט

כבוד הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"ד שי'

שלום וברכה!

מכתבו מי"ב כסלו נתקבל, ובמענה על שאלותיו:

א) הנני כופל בקשתי, אשר יואיל נא לענות על כל שאלותי דבר דבור על אופניו למען שלא אצטרך לחזור עליהן.

ב) בנוגע הפסקי דינים - שאלתי את כ"ק מו"ח אד"ש ואמר שצריך להדפיסם במקומו בשני כרכים ועל נייר הכי טוב ובהקדם האפשרי. ושאר הוראות בנידון זה ימצא במכתבי מט' סיון תש"ח. ומובן שהדפסה זו היא נוסף על שאר הדפסות הס' אשר בידו.

ג) כמה פעמים העירותי תשומת לבו, אשר אפשר לשלוח ספרים ע"י נוסעים בלי כל קושי, ובפרט עתה אשר פליטים באים לניו-יארק תמידים כסדרם מהמחנות. וחוץ לזה, הרי אפשר לשלוח ג"כ ע"י נוסעים לפראנקרייך, ומשם נוכל לסדר המשלוח לכאן ע"י אנ"ש. ולמשל בקרוב יחזרו מפאריז לכאן ידידינו ר' שלמה פאלמער והרש"ז גורארי'.

אולם, למען אשר הספרים לא יעבדו בפאריז, יואיל נא לשלוח ע"ש ידינו הרה"ג והרה"ח כו' הר"נ נעמאנאוו שי' ולהודיעו לסדר המשלוח כפי ההוראות שנשלח אליו.

ד) ובנוגע הצעתו לברר אצל הרב קאלמאנאוויץ בנוגע אופן משלוח אחר, בררנו כי ההוצאות הכרוכות בזה פוסלות כל הענין.

ה) בנוגע אמצעים, הרי הם מוכנים ומזומנים, ועיקר הקושי בהעברה. וכבר זרזתי כמה פעמים גם את הר"נ נעמאנאוו והרב"ג יחיו, ויש לקוות כי יסדרו כראוי.

ו) החבילות ששולח ע"י הבי-דואר ישלח על שם המל"ח, מחנה ישראל, וקה"ת, ובאופן אשר כאן הב"ד לא יעריכו כל משלוח לכ"א על יותר ממאה דולר, כי אז צריך להמציא ניירות כו'.

ז) את הלקו"ת עד היום לא קבלתי עדיין. לא מובן לי מהי הסיבה שהב"ד לא מקבלים משלוח הלקו"ת והתו"א, ובטח אפשר לשלוח עקז' יחידים לפרקים.

ח) עפ"י החוק, ספרים הנשלחים שהם בלשונות אחרים (לא באנגלית) כמו בלה"ק ובאידית, פטורים ממכס כאן, וע"כ לא מובן מהו הקושי עם המכס בזה שכותב במכתבו.

ט) בנוגע מכירת חלק השו"ע, אין מקום למכור רק חלק בזול, כי אז גם השאר צריך יהי' למכור במחיר זה אבל אם אפשר למכור הכל, זולת חמשים או מאה בשבילנו, ולא פחות מתרם ומחצה, אזי כדאי הדבר.

י) והנני לזרזו עוה"פ לענות על מכתבי ולהודיעני מה נשלח כבר ומה יש לו עוד לשלוח, ובפרט להשתמש בנוסעים כאמור לעיל (סעיף ג).

יא) בימים הקרובים נשלח לו שיחת י"ט כסלו, וגם בטח יהי' שיחה לכ"ד טבת.

החותם בבקשה והפצרה ותקוה לקבל תשובתו המפורטת בקרוב.

מ. שניאורסאן

מהבי-דואר קבלנו ידיעה כי נתקבלו קצ"ג חבילות, ואע"פ שאין עליהם מכס, הרי החוק דורש כי באם המשלוח עולה על מאה דולר צריך שיהי' פאקטורא מהמשלח, וגם פאקטורא קאנסולארית (מאושרת ע"י הקונסול האמריקאי). ובנוגע הפאקטורא של המשלח סדרנו כאן כפי ההעתקה המוסג"פ, ועל השני' הפקדנו איזה סכום כסף.

והנה אם הדבר לא יביא בילבול וקשיים יואיל להשיג פאקטורא קאנסולארית על משלוח קצ"ג החבילות, ואם יבלבל מוטב להפסיד הפקדון כאן.

ועל להבא, אם כל משלוח אל המל"ח מחנה וקה"ת לא יהי' גדול יותר בבת אחת, באופן שלא יעריכו שווי[ו]כאן על יותר ממאה ד', לא נצטרך להתעסק בניירות וכו'.

ז'תתמ

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 41.

מורה"ד: בראוומאן. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ו ה'תרפט, ובהנסמןב הערות שם.

לקמן ז'תתקסב.

שאלותיו: בעניןה הדפסה. ראה לעיל אגרת ז'תתיז, ובהנסמן בהערות שם.

במכתבי מט' סיון תש"ח: לעיל ח"ב שסט.

והרב"ג: וה"ר בנימין גרודוצקי.

הב"ד: הבי דואר.

מתרם ומחצה: משקל ומחצה