ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתמא

ב"ה, שושן פורים, תש"ט

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ עסקן וכו' מהורמ"פ

שי' הכהן

שלום וברכה!

ביום זה הוא יום "ראשית הגז" של בנו שי', הנני לאחל אשר כל ברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א יקויימו במילואן, והוא וביתו יחיו יגדלו את בנם לתורה חופה ומעשים טובים. ובמהרה בימינו בעגלא דידן יוחזרו מתנות כהונה על מכונם, בבנין בית המקדש ועינינו תחזינה.

בפ"ש חותנו הרה"ח וכו' הר"ד שי' הלוי (וכתב האר"י ז"ל ע"פ והכהנים הלוים שהלוים של עכשיו יהיו כהנים לעתיד, "שהעולם יתעלה" - תניא פ"נ) ופ"ש כב"ב יחיו.

הרב מנחם שניאוסאהן

מוסג"פ העתק מש"כ כ"ק מו"ח אד"ש לאחד מהתמימים בנוגע אפשערעניש של בנו שי'.

ז'תתמא

נדפסה בקונ' צדי"ק למלך" ד ע' 79.

מהורמ"פ: כץ. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תשסה, ובהנסמן בהערות שם.

בנו שי': מו"ה יחזקאל זאב.

חותנו... הר"ד: שטאקהאמער.