ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתמב

[ניסן תש"ט?]

אנ"ש אוכלים בפסח שומן נוטאלא. אד"ש שולל פראיעקט הגירתו ללאוואוט. חג הפסח כשר ושמח. בפ"ש לכולם.

שניאוסאהן

ז'תתמב

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע' 80, תרגום חפשי מהמברק באנגלית, להר"א קלובגנט.

אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'רלד, ובהנסמן בהערות שם.

אד"ש: כ"ק אדמו"ר, מוהריי"צ נ"ע.

שולל פראיעקט הגירתו ללאוואוט: היינו לקנדה, ע"י הויזה של ש"ב בני משפחת לאוואוט בקנדה. ראה בזה לעיל אגרת ז'תתז, ובהנסמן בהערות שם. בהתאם לזה נסע לאוסטרליה. ראה לעיל ח"ג אגרת תצו.