ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתמד

ב"ה, ו' אלול, תש"ט

הרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"מ שי'

העכט

שלום וברכה!

מוסג"פ החוברת של הרופא גרוצענדלער שהלוה לי, ות"ח.

כתבתי להנ"ל מכתב ומוסג"פ העתקה, ומטובו להאחר שיקראנה להחזירה לי.

בהמשך למה שדברנו עוד קודם נסיעתו נתברר שמפני שלוה על אחריותו הפרטית עוד בהיותו בוואוסטער נ"ח עדיין שלש מאות וארבעים שקל, ובודאי כהבטחתו ובהתחשב עם המצב של המל"ח ישתדל שיסולק חוב זה בהקדם היותר אפשרי, ות"ח בשם המל"ח מראש.

המחכה לבשו"ט וחותם בברכת כוח"ט לו ולכב"ב ורחל שיחיו.

הרב מנחם שניאורסאהן

ז'תתמד

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע' 79.

הרה"ח... העכט: אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תשלח, ובהנסמן בהערות שם.

לקמן ז'תתסב. ז'תתקמט.

כתבתי להנ,ל: לעיל ח"ג אגרת ז'תתמג.

בהיותו בוואוסטער: ראה תולדות חב"ד בארה"ב ע' רמד.

נ"ח: נשאר חייב.

ולרחל: בתו שנקראה ע"ש אם אם כ"ק אדמו"ר שליט"א. ראה לעילח"ב אגרת שמה.