ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתמה

ב"ה, כ"ו אלול, תש"ט

הרה"ג וו"ח אי"א וכו' מהורמ"ב שי'

מארגענשטערן

שלום וברכה!

שמחתי לשמוע כי יצא לאור ספר גליוני הש"ס על סדרי נשים ונזיקין, ומודים אנו לכת"ר ששלח לנו הספר שמצא מקום חשוב בספרי' שלנו.

בחילוף בעד הספר הנ"ל שולחים אנו לכת"ר בחבילה מיוחדת ספר המאמרים לכ"ק מו"ח אדמו"ר שליט"א.

ולקראת השנה החדשה הבע"ל אשלח לו ברכתי לשנה טובה ומתוקה בכל מילי דמיטב.

בשם הרב מנחם

שניאורסאהן

יושב ראש ועד הפועל

מזכיר

ז'תתמה

מהעתק המזכירות.