ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתמז

[ב' ניסן תש"י]

... המכתב משני באדר קבלתי. ובטח מסר הרר"י שי' דובאוו מה שאמרתי לו בזה בהיותו פה. והזכרתי את החתומים שם בהיותי על הציון ביום שנבה"ע, הוא כ"ה אדר.

ז'תתמז

מצילום כתי"ק שבס' ימי בראשית ע' 104, והיא הוספה לארת תקעד דלעיל ח"ג, בטופס הנשלח למו,ה אברהם סענדר נמצוב.

אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'תנו, ובהנסמן בהערות שם.

מסר... דובאוו: ראה גם לעיל ח"ג בשולי אגרת תקעה, שהיא הוספה בטופס הנשלח למוהר,י דובאוו.

מה שאמרתי לו: ראה "ימי בראשית" ע' 84.