ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתמח

ב"ה, יו"ד ניסן, תש"י

... קבלתי מכתבו מועש"ק. ודבריו מבהילים. וכבר עניתי לא' שזהו ענין ד"נ, וידוע כמה חקו"ד צריך בד"נ. וכולי האי ואולי כו'. והם כותבים ושונים כו'. ובל"ס כוונתם רצוי', אבל כו'.

ומה שהזכרתי את כולם בהיותי על הציון, ובל"נ, אעשה כן גם מחר - הוא אלס גוטע פריינד, ונהגתי כן זה כמה שנים בהכנסי להיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. וראה ס"ח סי' תתשכט: ופוטר את הרבים בקידוש בבגדים חמודות שהי' לובש.

ז'תתמח

מצילום כתי"ק שב"ימי מלך" ח"ג ע' 1152, והיא הוספה לאגרת תקפה דליעל ח"ג.

ודבריו מבהילים: כתב התקשרות לכ"ק אדמו"ר שליט"א.

וכבר עניתי לא': לעיל ח"ג אגרת תקעו.

ד"נ: דיני נפשות.

ופוטר את הרבים: ראה גם לקו"ש ח"ב ע' 511.