ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתמט

ב"ה, י"ג ניסן, ה'תש"י

שלום וברכה!

במענה על מכתבו:

נהניתי מה ששומר מה שהורהו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בחזרת מאמרים. ומה טוב לספר לפני השומעים לאחר החזרה או לפני', לפי תנאי המקום, קטע משיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, המתאים לפי הזמן, פרשת השבוע, וכיו"ב.

בטח כשאין מתפללים בצבור - שומעים עכ"פ קדיש ברכו וקדושה.

מה שכותב אשר בעש"ק אין לומדים כלל, - איני מבין כלל. ואולי כוונתו שאין לומדים בכתה.

ומה ששואל בענין תקון - הנה, לפענ"ד, יוסיף אומץ בעסק חנוך הנוער, ויסיח דעתו, לע"ע, מכל הענין רוצה לתקנו, שישתדל שלא לחשוב עד"ז כלל.

מוסג"פ הקונטרס לחה"פ והעתקת מכתב שכתבתי לאחד.

באיחול חה"פ כשר והצלחה שיהי' יר"ש חסיד ולמדן,

מ. שניאורסאהן

ז'תתמט

מצילום האגרת.