ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתנ

ב"ה, כ"ז ניסן, ה'תש"י

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"ש שי'

שלום וברכה!

מכתבו מי"ג ניסן קבלתי, ולמרות האי-נימות שבדבר דברתי עם...שי', אמר לי שקבל מכ' ממרת... ג"כ בענין זה.

והנה שישלח הסכום המוזכר במכתבו אלי, כנראה שאינו בגדר האפשרי כלל וכלל, אבל ישתדל לשלוח איזה סכום וימסור לרשותם ג"כ פדיון הסחורה שלו הנמצאת בפיטסבורג.

ובודאי כת"ר מצדו יראה גם כן לשכך הענין עד כמה שאפשר.

מכתבי עם הקונטרס בטח הגיעו במועדם.

באיחול כט"ס,

הרב מנחם שניאורסאהן

בטח משתמש בנו מהר"ל שי' בהזדמנות שהוא בפיטסבורג לפעול שם בענין תומ"צ ודא"ח. ויודיע בשו"ט בזה.

ז'תתנ

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 88, מהעתק המזכירות.

לתוכן האגרת ראה גם לקמן אגרת ז'תתנג.

מהור"ש שי': פויזנר. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תשסז, ובהנסמן בהערות שם.