ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתנא

ב"ה, ב' אייר, ה'תש"י

אל בני ובנות ישראל אשר בעיר ניו-יארק

רבתי וסביבותי',

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

זוהי השנה התשיעית מאז נוסדו מוסדות החינוך לנערות "בית רבקה" על ידי המרכז לעניני חנוך, על פי הוראת כ"ק מו"ח אדמו"ר, זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע הכ"מ.

ותהלה לא-ל, גדלו המוסדות האלה בכמות ובאיכות, והתלמידות הלומדות שם מתחנכות בחנוך כשר על יסודות התורה ויראת שמים.

מאד מאד החשיב כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ את המוסדות האלה, בתור הכרחיות לקיום בית ישראל, ומדי פעם בפעם ובפרט לרגלי החגיגות השנתיות, יצא בקריאה של חיבה בקשה ודרישה להעיר תשומת לב הציבור הרחב על גודל החובה והזכות של כל איש ואשה בישראל להחזיק את המוסדות "בית רבקה" אשר קיימות מכבר ולאפשר התפתחותם והרחבתם ויסוד סניפים חדשים.

דברי צדיקים ומנהיגי ישראל קיימים לעד. וגם אחרי הסתלקות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ עלינו לזכור תמיד את הוראותיו בכלל ועתה בפרט בענין שהזמן גרמא, להתעורר ולהתאמץ ביתר שאת בהחזקת המוסדות, שכל כך יקרו בעיניו.

המתעסקים במסדות החנוך "ארגון בית רבקה", ובראשם הרה"ח והרה"ג עסקן חרוץ בהרבצת תורה וחינוך הכשר וו"ח אי"א מוהר"ר ישראל שיחי' דזשייקאבסאן, מסדרים חגיגה שנתית אשר תתקיים אי"ה ביום כ' אייר הבע"ל.

והנני פונה בקריאת התעוררות לכל איש ואשה בישראל אשר גורל בנות ישראל נוגע ללבם, להשתתף בחגיגה שנתית זו בגופם ובמאודם, להיות עושים ומעשים לטובת המיסדות האלה בכלל ולטובת החגיגה השנתית בפרט.

ומובטחני אשר ברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר ברך את כל המשתתפים בהחזקת המוסדות "בית רבקה" - יקויימו בהם ובבני ביתם יחיו להתברך בכל טוב בגשמיות וברוחניות.

החותם בכבוד וברכת כל טוב,

מ. שניאורסאהן

ז'תתנא

מצילום האגרת שנדפסה ב"ימי בראשית" ע' 144.