ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתנב

ב"ה ז' אייר, ה'תש"י

שלום וברכה!

נמסר לי מכתבו, כי כתב שמי על המעטפה, אבל בפתחי אותו ראיתיו כתוב לבית חיינו, ואיני יודע כוונתו בכ"ז, ולכן מסרתי מכתבו לאשת חבר כחבר, היא כבוד חמותי הרבנית תחי'.

שמו ושמות בניו שיחיו שמזכיר במכתבו נזכרו על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. וכן הזכרתים בהיכלו שבו נכנסים ליחידות ולנתינת פדיונות.

ויהי רצון שיקויימו ברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, על מילואן בקרוב ממש.

המאחל כ"ט,

הרב מנחם שניאורסאהן

מוסג"פ חוברת שהו"ל היום, ובטח יזכה בה את הרבים.

ז'תתנב

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 89, מהעתק המזכירות.