ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתנג

ב"ה, כ' סיון, ה'תש"י

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מהור"ש שי'

שלום וברכה!

מכתבו מיום ה' בשבוע העבר קבלתי, כן מסר לי בנו התמים הרב שי' מה שדבר עמו ביום ועש"ק העבר.

ואף שכותב שאיני יכול לשער מה סובלים מהשותף שבמחנו, הנה פשיטא שלא אומר שהעגמ"נ שלי הוא כמו העגמ"נ שלו, אבל השערה יש לי במה שעובר עליהם, ובכל זה הנה מה תועלת ישנו במה שיתרגש ויוסיף ויתרגש הוא וזוגתו תי', מה יתוקן ע"י זה?

ובשלמא אם הי'... יכול ואינו רוצה, הי' מקום לומר שע"י התרגשות ואיומים וכיו"ב יסלק חובו במקצת עכ"פ, אבל מכיון שהוא אינו יכול, מה בצע בכל הנ"ל מלבד העגמ"נ ויסורים. ונוסף על כל זה, הרי... אין לו עתה כל פרנסה אף על הוצאה היום יומית, ומה שיהי' במשך הזמן הנה מי יודע.

וכדברים האלה צריכים היו להסביר באותיות המתאימות ובשטימונג וזמן המתאים גם להשותף שבמחנו.

ולכאורה, לע"ע אין מה לעשות עוד בזה.

מוסג"פ קבלה בשביל מר גאלד שי'.

במקרה שימצא לנכון שמלבד קבלה צ"ל ג"כ איזה מכתב מועד המעמד, בטח יודיע.

בברכה ובתקוה להתבשר ממנו ג"כ בשו"ט,

הרב מנחם שניאורסאהן

ז'תתנג

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ה ע' 89, מהעתק המזכירות.

לתוכנה ראה לעיל אגרת ד'תתנ.

מהור"ש שי': פויזנר. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תשסז, ובהנסמן בהערות שם.