ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתנו

ב"ה, כ"א תמוז, ה'שי"ת

שלום וברכה!

היום בוקר נתקבל מכתבו מי"ז תמוז שמודיע שהיום יסירו המאננדלען אצל בנו שי'.

וע"פ בקשתו הזכרתיו בהיכל כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ שבו נכנסים ליחידות ולנתינת פ"נ, ובטח ישלח השי"ת את ברכתו שיהי' הכל כשורה ויגדלו עם שאר ילדיו שי' לתורה חומע"ט און [ווי] חסידים פארשטיין דאס.

בודאי יודיע מאשר עבר הכל בשלום ובנו שי' שב לאיתנו.

באיחול כ"ט,

מ. שניאורסאהן

פלא קצת שכותב ע"ד גשמיות בנו שי' ואינו מזכיר מאומה ע"ד הרוחניות, לימודו וכו'.

ז'תתנו

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 109.