ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתנז

ב"ה, כ"ו תמוז, השי"ת

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ בעל מדות עוסק

בצ"צ וכו' וכו',

מוהר"ל שי' רבינוביטש, הרב הראשי

למדינות אפריקה

הדרומית

שלום וברכה!

נעם לי ביקורו בהיותו בניו-יארק, ושמחתי בהזדמנות לשוחח אתו. והנני מקוה כי הגיע לביתו לשלום.

נושא שיחתנו ודאי עדיין בזכרונו. ובטח לא יארך הזמן וכת"ר יתחיל להוציא לפועל את אשר דברנו - יסוד ישיבה במדינתו בעד אלה אשר אין ביכלתם או ברצונם לגלות למקום תורה, וגם יגש תיכף להתחיל בתעמולה ופעולה נמרצה להחזקת והרחבת חינוך הכשר בכלל במדינתו.

כל איש ואישה בישראל יש להם חלק באחריות החינוך הכשר, וכת"ר, בתור הרב הראשי במדינתו, בטח מכיר בגודל האפשריות המוטלת עליו בזה. ולולא אשר אין מזרזין אלא למזורזין הייתי אומר כי למותר לזרז לדכוותי', ברם הזריזות יפה לפעולה כזאת, ובטח יחוס על הזמן שלא ילך לאיבוד ויגש להוציא לפועל תכנית העבודה שדברנו עלי' בהקדם. והנני מאחל לו סייעתא דשמיא בהצלחה מרובה בגשמיות וברוחניות.

מוסג"פ קונטרס חדש שיצא לאור במקצוע החסידות - קונטרס י"ב-י"ג תמוז השי"ת, ובטח ימצא בו ענין רב.

והשי"ת יהפך יומיא דפורעניתא אלין ליומיא דנחמתא בעגלא דידן, בזכות התורה והמאור שבה.

באיחול כל טוב,

הרב מנחם שניאורסאהן

ז'תתנז

מצילום האגרת שנדפסה ב"ימי מלך" ח"ג ע' 1093.

הרה"ג... רבינוביטש: אגרות נוספת אליו - לעיל ח"ה א'רפט. וראה גם שם אגרת א'רחצ.