ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתנח

ב"ה, ו' מנ"א, השי"ת

הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ מהור"י שי'

הלוי

שלום וברכה!

במענה על מכתבו משבוע העבר:

מה שהובא בדא"ח כמה פעמים הספר עה"מ או עמה"מ הכונה לעמק המלך דר' נפתלי הירץ נדפס באמשטרדאם שנת ה'זאת. וראה בלקו"ת שה"ש הביאור צאו"ר שסומכין עליו אשר אף "בע"ח לא נזכר מזה כלל".

ומה שהעיר מלקו"ת ס"פ פנחס ד"ה קדש ישראל רפ"ד שכתב שם איזה פעמים קדש האדם, ותמה אצ"ל ישראל.

בטח דפוס ישן אצלו, וכבר נתקן בדפוסים שאח"כ. וכנראה מפני יראת הצענזאר הדפיסו מתחילה האדם.

וראה אור התורה להצ"צ שמות ע' פ"ו ובהערות שם.

והשי"ת יהפך ימים אלו לששון ולשמחה ויתגלה לעיני כל בשר אשר קדש ישראל לה' גו' כל אוכליו יאשמו בעגלא דידן.

באיחולי כ"ט.

הרב מנחם שניאורסאהן

ז'תתנח

מצילום הנדפס ב"ימי מלך" ח"ג ע' 1113.

מהור"י: הרוביץ. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'קמג, ובהנסמן בהערות שם.

ה'זאת:ת"ח.