ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתנט

ב"ה, ד' אלול, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהרש"ז שי'

שלום וברכה!

מכתביו מח"י תמוז ומכ"א מנ"א עם המוסג"ב נתקבלו. וזה מכבר נשלחו לו הנדפסים אשר ביקש, בחבילה בפ"ע - ובטח יאשר קבלתם - כן נתקבל מכתב כ"ף דזכרונות שלו מכבר, ובהנ"ל - מכתב כ"א כ"ב. ובטח ימשיך רשימותיו, וכרצון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ. כן כתבתי לו שיקח להוצאות בית רבקה ויודיע מאיזה קופה לקח ויכניסו תמורתם. ומה שכותב בענין ההעתקה - הנה, לפי דעתי, נכון הדבר שיעתיקו למדינה שיעתיק חתנו וב"ב שי', ומהוי' מצעדי גבר כוננו.

בודאי ממשיך גם עתה בלימוד השיעורים ברבים ועריכת ההתועדות. ובפרט בחדש דא'ני ל'דודי ו'דודי ל'י, שצריך להיות א'יש ל'רעהו ו'מתנות ל'אביונים.

כיון שאינו מזכיר ע"ד בריאותו - בודאי שלום לו, ובכ"ז ת"ח אם יכתוב זה בפירוש.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לו ולכב"ב ולכל החבורה שיחיו

מ. שניאוסרהן

ז'תתנט

מצילום האגרת שב"לשמע אוזן" (הוצ' תש"נ) ע' שכא. חלק נדפס לעיל ח"ג אגרת תשד.

מהורש"ז: דוכמן. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ח ו'תקל, ובהנסמןב הערותש ם. לקמן ז'תתסו. ז'תתפג.

חתנו: מו"ה אלי' עקיבא ליפסקר.