ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתסא

ב"ה, י"ב אלול, השי"ת

הרה"ח הוו"ח אי"א וכו' מוה"ר יונה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המודיע כי מתכוננים הם לעלות לארצה"ק ת"ו ומבקש ברכה,

הנני לשלוח בזה ברכותי שתהי' הנסיעה בזמנה כשורה ובנקל, ויסתדר שם באופן המתאים בגשמיות וברוחניות.

בטח ידוע לו פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, אז מ'דארף מאכן פון ארץ ישראל ארץ הקדושה, ובאשר כלל הוא בקדושה שלפום גמלא שיחנא, בודאי גם הוא יתבונן בזה וישתדל למלא אחרי דברי הרב הוא נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

בטח יש לו קביעת עתים בתורה בכלל, ובלימוד תורת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בפרט, נוסף על השיעורים השוים לכל נפש, כמבואר במורה שיעור.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

מנחם שניאורסאהן

ז'תתסא

מהעתק המזכירות.

מוה"ר יונה: איידלקופ. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'רסט, ובהנסמן בהערות שם.

פתגם: ראה גם לעילח"ג אגורת תשיא. תשלו.

השיעורים: תח"ת.