ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתסב

[השלמה לאגרת י"ד אלול דלעיל ח"ג תשל]

חתיכת מטפחת כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ בטח שמורה אצלו ויחזירנה לי, כמדובר.

ות"ח.

מהנכון אשר יקבל את ילידו של מו"ה כו'... להגן ילדים, כי בטח אין סיבות מנגדות לזה.

ז'תתסב

צילום כתי"ק בס' זכרון תפארת משה יצחק 0אחרי ע' 124).

האגרת היא למוהרמ"י העכט. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתמד. ובהנסמן בהערות שם.