ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתסג

ב"ה, כ"ד אלול, השי"ת

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ וכו' מוהר"ר

אפרים

אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

בעונג קראתי מכתבו מח"י אלול השי"ת הכולל בתוכו זכרונות מחיי צדיקים קדושים וטהורים, וכידוע במעלת ספר בראשית הקודם לספר שמות וכו' כי הוא מלא סיפורי צדיקים, ועל שמו נקרא ספר הישר (ומדובר בזה בקובץ מכתבים ג' של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ ע' יו"ד ואילך).

כנראה במכתבו כבר נמצא במחנו הט' ולכן הנני שולח מכתב זה ישר לעירו.

מוסגר פה הקונטרס לראש השנה הבע"ל עם העתקת מכתבים כלליים השייכים אליו, אשר בידעי יחס כת"ר תקותי שימצא ענין בהם, והי' זה שכרי.

החותם בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות לכת"ר ולכב"ב שיחיו ולכל מושפעיו בתומ"צ ודר"ח - המברך ומתברך ומצפה לטוב,

מנחם שניאורסאהן

ז'תתסג

מהעתק המזכירות.

מוהר"ר אפרים אליעזר: יאלעס. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"כ ז'תנה, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'סב.

בקובס מכתבים: אג"ק אדמור, מוהריי"צ נ"ע ח"ו אגרת א'תריב (ע' עז).

ודר"ח: ודרכי חסידות.