ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתסד

[בין כסא לעשור תשי"א]

... ת"ח ת"ח על המאמרים והשיחות ששלח אלי, אשר כמה מהם לא היו אצלי ע"ע.

ובטח אם ימצאו עוד ישלחום ג"כ, ורוב ת"ח מראש.

מה שהוקשה לו בשיחת שמח"ת תרפ"ו בגזירת הכובעים והרה"ק "הגאון החסיד" (כך נזכר בלקו"ת שה"ש יח, ג) מבארדיטשוב, שאין השנים מתאימות - הנה שמעתי מעין זה, אבל על ר"ה מפאריטש (וכנראה טעה המניח). ואז מובן ג"כ מש"כ בהר"ד שאמר לתלמידיו, כי לא שמענו שהיתה ישיבה אצל הרלי"צ מבראד'.

ומש"כ במכתבו בענין בכורים - יעויין בזה זח"ג רנג, א ובמק"מ שם. ד"ה וביום הבכורים רנ"ד.

* * *

... מבקש שיעוררו רחמים עליו, ובטח יודיע שהכין כלים ט' ורחבים לזה: קב"ע בתורה, עבודה בעצמו ועם הזולת וכו'.

* * *

בנוגע לבנו ש"ד שי' ששואל אם יסע לכאן ללמוד בתו"ת - יעויין קונ' שמע"צ ע' צדי"ק דאנ"ש דלונדון צריכים להמשיך אור ליוב' בלונדון און עס האלט דערביי.

ומהנכון - שיארגנו קבוצת בחורי חמד ללימוד הדא"ח, ובנו שי' יהי' ג"כ מרוח החי' בהם.

ואזי מאיר עיני כולם הוי'. וכאשר תהי' הקבוצה מבוססה - אז יש לדון בהשאלה אם יסע בנו שי' משם. - ות"ח על בשו"ט בזה.

ז'תתסד

שלשת הקטעים דלהלן נכתבו בשולי אגרת תשסה דלעיל ח"ג, מכתב-כללי-פרטי שנשלח לכו,כ, ונעתקו מצילום האגרת.

הקטע הראשון הוא למוהרמיא"ל הכהן. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"כ ז'תעח, ובהנסמןב הערות שם. לקמן ח'יד. הקטע השני הוא למו"ה אהרן יוסף שי' בליניצקי.

הקטע השלישי הוא למו,ה יעקב יוסף שי' גוראקוו. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ז ו'קעב, ובהנסמן בהערות שם.

בשיחת שמח"ת תרפ"ו: סה"ש תר"פ-תרפ"ז ע' 96.

לבנו ש"ד שי': ה"ר שמועל דוד גורקאוו.

קונ' שמע"צ: סה"מ תשי"א ע' 90.

היום יום בשורה: כן כינוהו מן השמים ליום ג' י"ט כסלו - במענה להר,י מקורביל (מבעלי התוספות). ראה שו"ת מן השמים ס"ה. עיי"ש.

במכתבו מיו"ד, כסלו: נדפסה בקונטרס יט כסלו. [סה"מ השי"ת ע' 94].

כמו במסחר: לשון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ סד"ה אריב"ל כו' כל העוסק בתורה תרפ"ח.

[סה"מ תרפ"ח ע' קיב].