ספריית חב"ד ליובאוויטש

ז'תתסה

ב"ה, יו"ד כסלו, ה'תשי"א

ברוקלין, נ.י.

אל אנ"ש, ואל כל חובבי תורה

אשר בכל אתר ואתר

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הולך וקרב היום יום בשורה, יום ג' תשעה עשר בכסלו, הוא היום אשר בו יצאה לאור צדקת כ"ק אדמו"ר הזקן - (בעל התניא והשו"ע) - ואתו עמו צדקת תורת החסידות - תורת חסידות חב"ד ותורת החסידות הכללית.

כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ כותב - במכתבו מיו"ד כסלו ה'תש"י, שני חדשים לפני יום ההסתלקות - אשר "לימוד תורת החסידות אינו ענין השייך רק לאיזה מפלגה שהיא, אלא חובת לימודה מוטלת על כללות בני ישראל יחיו בכלל, ועל בני תורה בפרט".

וחובה על אנ"ש ההתעסקות בהפצת לימוד דא"ח. והתעסקות - פירושה השתדלות שאינה פוסקת ובאופן שבכל עניניו - גם הצדדיים - מתכוון להשגת מטרה זו "כמו במסחר ה"ה עסוק כל היום בזה לאו דוקא בעת שהוא עסוק בגוף ועצם העסק, לפי שהענין נוגע לו ביותר. אז ער איז אנגעטאן אין דעם בכל שעה ובכל זמן,.

ובמק"א יבאר בארוכה, איך כי התנאי, אשר יפוצו מעינותיך - של כ"ק הבעש"ט - חוצה הוא הקדמה הכנה וכלי לביאת המשיח.

תנאי זה, אשר על כל אחד מאתנו כולנו להשתדל בכל תוקף למלאותו, שלשה פרטים בו:

(א) יפוצו. ללמד תורת הדא"ח באופן של הפצה - פיזור במרחב רב, שיגיע הלימוד לכל חלקי המקום שבו מלמד תורה זו.

(ב) מעינותיך. תורת הדא"ח שמפיץ, צריך שיהיו נשמרים בה תכונות של מעין.

ושתי תכונות עקריות במעין: א) מימיו חיים ונובעים הם בלי הפסק מן מקור המעין. ב) אין משגיחין כ"כ על הכמות, כי המעין ממקורו נובע טפין טפין. וכן הוא גם התנאי בהפצת תורה זו. אין הכמות עיקר, ובלבד שיהי' לימוד חי בחיות נפשי והתלהבות פנימית, ונובע ממקורו - מפנימיות נפש מפיץ התורה, הקשור בפנימיות לבבו בנשיאי תורת הדא"ח.

(ג) חוצה. אל לנו להסתפק בלימוד בביהמ"ד ובביהכ"נ בלבד כי אם גם בלכתו בדרך בשבתו בחנות וכיו"ב. וכן בנוגע למהות הלומדים אין להתצמצם במפלגות אחדות או בסוגי אנשים מיוחדים, כי גם על הפשוט שבפשוטים מוטלת חובת לימוד תורת הדא"ח, כמו שאפילו הגדול שבגדולים אינו יכול להגיע עד תכליתה.

וגם לאלו הנמצאים מחוץ לכל המחנות, גם במקום שהכתוב מעיד עליו שהוא חוצה - גם שם צריך להפיץ המעינות.

וזכות ההשתדלות בהפצת המעינות חוצה תמשיך ותהי' כלי לקבל ברכות כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר ברך את כל אחד מאתנו - לי"ט כסלו אשר קודם ההסתלקות, ובטח מברך גם עתה לי"ט כסלו דשנה זו, ובאמירה לנוכח: "תתברכו מהשי"ת בשנה טובה בלימוד והפצת החסידות, אתם ביתכם בניכם ובנותיכם יחיו בדרכי החסידות, ואתם וב"ב וכל הנלוים אליכם תתברכו כולכם בכל הדרוש לכם בגשם וברוח".

בברכת הצלחה בעבודה וכל טוב,

מ. שניאורסאהן

* * *

זה עתה נתקבל מכ' מעש"ק ויצא. וכבקשתו נשלחים הקונ' על כתובתו החדשה.

צע"ק מה, שלע"ע, לא ענו על מש"כ בסעיף כא-כב של הר"ד דש"פ בראשית.

מ. שניאורסאהן

ז'תתסה

נדפסה בשעתה במימיוגרף, ובראשה "בבקשה לפרסם תוכןמכתב זה, ות"ח מראש, מחנה ישראל".

טופס כזה נשלח לכו"כ, ובאחד הטפסיםנוסף בשוה"ג בכתי"קג - כמועתק לקמן. צילומו ב,ימי בראשית" ע' 306.

נוסח דומה נשלח בשנת תשי,ב, ונדפס לעיל ח"ה א'רסב.

במכתבו: אג"ק שלו ח"י אגרת ב'תרלו.

ובמק"א יבאר בארוכה: בשיחת שמח"ת תר"ץ. [לקו"ד כרך ב' רפו, ב ואילך].

פיזור במרחב רב: ראה רש"י (משלי ה, טז) עה"פ יפוצו "הוראות ברבים".

תכונות עקריות: להעיר מדין מעין שמטהר בזוחלין ובכל שהוא.

חוצה: ראה זח"א קמא, ב. תו"ח בתחילתו עה"פ חכמותב חוץ. ועוד.

תכונות של מעין: ראה לעיל ח"ד אגרות תתטו. תתיח.

תתברכו.. וברוח: במכ' דיו"ד כסלו הנ"ל.

זה עתה: קטע זה לא' מאנ"ש השו"ב ששהה אז באירלנד.

על מש"כ בסעיף כא-כב: ע"ד קירוב "מנין" אנשים.